ในปี 2554 ท่านต้องการให้สมาคมจัดโปรแกรมดูงานที่ประเทศใด

นิวซีแลนด์
ฟิลิปปินส์
ไต้หวัน
อินเดีย


 

Volume 17, January-March 2553

Volume 17, April-June 2553

Volume 17, July-September 2553

Volume 17, October-December 2553
อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 


 
January-March 2009
 
April-June 2009
 
July-September 2009
 
October-December 2009
 
January-March 2010
 
April-June 2010
 
July-September 2010
 
October-December 2010
     
 
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com