ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ควรที่จะต้องมีองค์กรใหม่ที่ดูแลและจัดการเรื่องการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Hub)
 
pollcode.com free polls
 
E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2558

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2558

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2558

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2558

E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2559

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2559

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2559

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2559

อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 
 
       
 
          สมัยที่ 13 ปี 2559 - 2560
 
รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา
นายกสมาคมฯ
รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
นายสุเมธ ภิญโญสนิท
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
 
ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
กรรมการและเลขาธิการ
ดร.พิจิตรา แก้วสอน
กรรมการและเหรัญญิก
นายวิเชียร สกุลสม
กรรมการและนายทะเบียน
ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
กรรมการและปฏิคม
ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์
กรรมการและประชาสัมพันธ์
ดร. นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการบริหาร
นายวินัย ชมภูแก้ว
กรรมการบริหาร
รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์
กรรมการบริหาร
รศ.ดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ
กรรมการบริหาร
ผศ.ดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว
กรรมการบริหาร
ดร.ชุติมา คชวัฒน์
กรรมการบริหาร
นางสุวิมล ถนอมทรัพย์
กรรมการบริหาร
นายพิชญา รุจิรวัฒน์
กรรมการบริหาร
ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ
กรรมการบริหาร
นายวิชาญ เที่ยงธรรม
กรรมการบริหาร
ดร. ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล
กรรมการบริหาร
ดร. ร่วมจิตร นกเขา
กรรมการบริหาร
รศ.ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
กรรมการบริหาร
รศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
กรรมการบริหาร
รศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี
กรรมการบริหาร
รศ.ดร.บุญมีุ ศิริ
กรรมการบริหาร
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com