สถานะทางการเงินในปัจจุบัน ของสมาคมฯ ค่อนข้างเข้าใกล้ ระดับวิกฤติ เพื่อรักษาให้สมาคมฯ อยู่รอด ท่านยินดีที่จะบริจาคเงิน หรือจ่ายค่าสมาชิกเพิ่ม เพื่อเป็นการรักษาสมาชิกภาพหรือไม่
 
pollcode.com free polls
 

E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2558

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2558

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2558

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2558

E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2559

อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

1 กุมภาพันธ์ 2559

สมาคมฯ มีข่าวประชาสัมพันธ์ ให้กับสมาชิก และผู้สนใจ ได้ทราบว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้กำหนดจัดการเสวนา เรื่อง ธุรกิจดาวเรืองตัดดอกในประเทศไทย ขึ้นในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ อาคารสาขาพืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาพืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 053 - 873662UPDATE ข่าวสมาคมฯ

22 มกราคม 2559

สมาคมฯ มีประกาศแจ้งให้ กรรมการ สมาชิกฯ และผู้สนใจเพื่อทราบ 2 เรื่อง คือ
 • 1. สมาคมฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1-2559 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 • 2. สมาคมฯ ร่วมกับ สาขาพืช จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง มิติใหม่ของเมล็ดพันธุ์พืช ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศของโลก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เวลา 14.00 - 17.00 น
จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่าน สมาชิกทุกท่าน และผู้สนใจ เข้าร่วม สัมมนาในวันเวลาดังกล่าว


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

11 มกราคม 2559

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง Agricultural Research Organization และ Ben-Gurion University of the Negev ประเทศอิสราเอล กำหนดจัดการสัมมนาและการอบรมดังนี้
 • 1. การสัมมนาเรื่อง Technologies for Agriculture in Dryland: Case Study from Israel ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ อาคารไปโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)


 • 2. การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Drip Fertigation: Melon Model วันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จ.ลำปาง (ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป 6,500 บาท นักศึกษา 5,500 บาท)
สนใจกรุณาติดต่อ Technical Training Unit, BIOTEC, E-mail:TrainingUnit@biotec.or.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

8 มกราคม 2559

คุณเอนก ลิ่มศรีวิไลKU 28นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมันซึ่งได้รับพระราชทานปรืญญาดุษฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืชจากมก.เมื่อเดือนตุลาตม 2558 มอบเงินสนับสนุนกืจกรรมของสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมรับมอบด้วยความขอบคุณ


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

25 ธันวาคม 2558

สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาพันธ์เกษตร ปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืนแห่งชาติ ได้จัดงานแถลงข่าวสรุปผล จากการประชุมสัมมนาเรื่อง พืชจีเอ็ม กับ พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ KU Home พร้อมทั้งได้จัดทำแถลงการณ์ เรื่อง สนับสนุนการบังคับใช้ พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ และเกษตรกรควรมีสิทธิ ในการเลือกใช้พืชจีเอ็ม ร่วมกับการเกษตรวิธีอื่น |คำแถลงการณ์|


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

24 พฤศจิกายน 2558

จากการประชุมคณธกรรมการ บริหารสมาคมฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มี 2 ประเด็น ที่ จะแจ้งให้ทราบ คือ
 • สมาคมฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องหลัก 5 กลุ่ม (นักวิชาการ, ภาครัฐ, เอกชน, เกษตรกรและ สื่อมวลชน)ในเรื่อง GM crops เพื่อสร้างความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และร่วมกันหาแนวทางสำหรับประเทศไทยในการบริหารจัดการ GM crops และ พรบ ความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยเฉพาะในขณะที่กำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาคกำลังเข้าสู่ AEC ในการนี้ทางสมาคมเมล็ดพันธ์แห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมดังกล่าวในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 จึงขอเรียนแจ้งวันประชุมเป็นการล่วงหน้า และโปรดแจ้งยืนยันว่าท่านสามารถร่วมงานในวันดังกล่าวได้ เพื่อแจ้งเชิญผู้เกี่ยวข้องท่านอื่นต่อไป
  โปรดแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุม มาที่ seedasso@loxinfo.co.th ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2558


 • ในการประชุมทางวิชาการ เมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จังหวัดสุรินทร์ ที่ประชุมมี ความเห็นร่วมกันว่า จะขอให้ ส่งเรื่องเต็มก่อน เพื่อจัดทำ เป็น Proceedings แจกในวันประชุมเลย ขอให้ท่านที่จะส่งเรื่อง เตรียมเขียนเรื่องเต็มได้แล้วครับ

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

29 ตุลาคม 2558

 • สมาคมฯ จะมีการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น ณ ห้องประชุม ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


 • มีข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร ซึ่งแจ้งให้ทราบว่า สหพันธรัฐเยอรมัน ได้แจ้งเวียน WTO (G/SPS/N/DEU/10) เรื่อง การออกระเบียบเกี่ยวกับการตลาด และการหว่านเมล็ดพันธุ์ที่คลุกด้วยสารกำจัดศัตรูพืช โดยกำหนดให้เมล็ดพันธุ์ที่คลุกด้วย Clothiamidin, Imidacloprid หรือ Thiamethoxam เป็นสิ่งต้องห้ามใน สหพันธรัฐเยอรมัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผึ้งที่อาจได้รับ อันตรายจากพิษของสารดังกล่าว ในระหว่างการเพาะปลูก ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

14 ตุลาคม 2558

ผลการประชุมหารือ การจัดประชุม Thailand Seed Conference and Expo เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น ณ ห้องประชุม INC2 FOUR SOUTH BOARD ROOM, อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีผลการประชุมดังนี้
 • • สวทช. โดย นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโปรแกรมเมล็ดพันธุ์ ได้ชี้แจงให้ทราบว่า ทาง สวทช. ต้องการจัด Thailand Seed Conference and Expo ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการหนึ่งในการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากลของไทย
 • • พร้อมทั้งได้นำเสนอรูปแบบการจัดงาน Guangdong Seed Expo และ China – ASEAN Expo ที่ได้ไปเยี่ยมชม ซึ่งประกอบด้วย Exhibition, Field Visit, Seed Forum และ Business Matching
 • • ในเบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบให้จัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ก่อนวันตรุษจีน ที่ศูนย์ประชุมสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร ใช้เวลาจัด 3 – 4 วัน
 • • ให้จัด Post Tour ไปเยี่ยมชมพันธุ์พืชทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน
 • • โดยมีหน่วยงานร่วมจัดประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร) สวทช. สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย สมาคมพืชสวน สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 • • ขอบเขตในการนำเสนอ จะมี 3 ประเด็นหลักๆ คือ นโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบ และเทคโนโลยี ในส่วนของเทคโนโลยี ขอความร่วมมือให้ช่วยหา Guest Speakers เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุม
 • • สวทช. จะทำร่างโครงการที่มีความชัดเจนและร่างคณะทำงานเพื่อพิจารณาในรายระเอียดในการประชุมครั้งต่อไป


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

8 ตุลาคม 2558

มีข่าวที่จะประชาสัมพันธ์ ให้ทราบว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ได้ร่วมลงนาม ความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล นั้น เพื่อผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงมีแนวคิดที่จะจัด Thailand Seed Conference and Expo ขึ้น โดยจะมี การประชุมหารือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 ซึ่ง ความคืบหน้าจะนำเสนอต่อไป

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

1 ตุลาคม 2558

มีข่าวแจ้งให้สมาชิกและ ผู้สนใจทุกท่านได้ทราบว่า กลุ่มงานศัตรูพืชกักกัน สำนัก วิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้ทำการย้ายที่ทำการจากอาคารกลุ่มวิจัย การกักกันพืชเดิม ไปยังอาคารศูนย์ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชกักกัน บริเวณใกล้เคียงกับอาคารกลุ่ม บริการส่งออกสินค้าเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และได้มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ และเบอร์โทรสารใหม่ ดังนี้ (1) โทรศัพท์หมายเลข 02 561 2145 (2) โทรสาร หมายเลข 02 561 2146 และ (3) E-mail Address: pqrg.thailand@gmail.com

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

4 กันยายน 2558

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ได้ เข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง Global Impact of Biotech Crops: Economic and Environmental Effects 1996 - 2013 บรรยายโดย Dr. Graham Brookes, PG Economics Ltd., UK ซึ่งสรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้
 • ระหว่างปี 2539 - 2556 พืชเทคโนชีวภาพ มีส่วนช่วยเพิ่มผลผลิตของโลก ได้แก่ ถั่วเหลือง จำนวน 138 ล้านตัน และ ข้าวโพด จำนวน 274 ล้านตัน ปุยฝ้ายจำนวน 21.7 ล้านตัน คาโนลาจำนวน 8 ล้านตัน
 • พืชเทคโนชีวภาพ ช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องเพิ่ม พื้นที่ปลูก ถ้าไม่มีพืชเทคโนชีวภาพ และถ้าต้องการผลผลิตของโลก ในระดับเดียวที่ผลิตได้ในปี 2556 จะต้องใช้พื้นที่ปลูกที่เพิ่มขึ้น 36.25 ล้านไร่สำหรับถั่วเหลือง 51.87 ล้านไร่สำหรับข้าวโพด 21.87 ล้านไร่สำหรับฝ้าย และ 3.12 ล้านไร่สำหรับคาโนลา รวมแล้ว จะต้องการพื้นที่เพิ่มเท่ากับร้อยละ 11 ของ พื้นที่ปลูกในสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 29 ของพื้นที่ปลูกในบราซิล หรือร้อยละ 32 ของพื้นที่ปลูก ธัญพืชในสหภาพยุโรป
 • ลักษณะต้านทานแมลงในฝ้าย และ ข้าวโพด ให้ผลผลิตเพิ่มอย่างคงที่ จากการลดการทำลายของแมลงศัตรู ผลผลิตเฉลี่ยที่ได้รับในช่วงปี 2539 - 2556 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11.7 สำหรับข้าวโพด และร้อยละ 17 สำหรับฝ้าย ในปี 2556 มีการปลูก ถั่วเหลืองต้านทานแมลงศัตรูครั้งแรก ในประเทศอัฟริกาใต้ ซึ่งได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10
 • ลักษณะทนทานสารกำจัดวัชพืชที่ใช้ใน ถั่วเหลืองและคาโนลา ช่วยให้เพิ่มผลผลิต ในบางประเทศ โดยช่วยให้เกษตรกรในประเทศอาร์เจนตินา สามารถปลูกถั่วเหลืองหลังข้าวสาลี โดยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและสามารถควบคุมวัชพืชได้ดีขึ้น
 • พืชเทคโนชีวภาพ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น รายได้สุทธิที่ระดับฟาร์มในปี 2556 อยู่ที่ 20.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เท่ากับเพิ่มรายได้เฉลี่ยที่ 122 เหรียญสหรัฐต่อ เฮกตาร์ หรือ 19.52 เหรียญสหรัฐต่อไร่ ตลอด ช่วงปี 2539 - 2556 รายได้ระดับฟาร์มทั่วโลกอยู่ที่ 133.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 • ผลผลิตที่เพิ่มสูงสุด มาจากเกษตรกรใน ประเทศกำลังพัฒนา ที่มีพื้นที่ขนาดเล็กและทรัพยากรที่จำกัด
 • พืชเทคโนชีวภาพ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ของเกษตรกรทั่วโลก ต้นทุนที่เกษตรกร จะต้องจ่ายเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ จะเท่ากับร้อยละ 25 ของรายได้ที่ได้รับทั้งหมด ภาพโดยรวม เกษตรกรจะได้รับเฉลี่ย 4.04 เหรียญสหรัฐ จาก 1 เหรียญสหรัฐ ที่ลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์พืชเทคโนชีวภาพ
 • ในปี 2556 เกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนา จะได้รับ 4.22 เหรียญสหรัฐ ต่อ 1 เหรียญที่ลงทุนในเมล็ดพันธุ์ พืชเทคโนชีวภาพ ในขณะที่เกษตรกรในประเทศพัฒนาแล้วได้รับเพียง 3.88 เหรียญสหรัฐ
 • พืชเทคโนชีวภาพ มีส่วนช่วย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก การเกษตร ซึ่งเป็นผลมาจาก การใช้ เชื้อเพลิงน้อยลง และลดการ สะสมคาร์บอนจากการลดการไถพรวน ในปี 2556 สามารถลดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จากบรรยากาศได้ถึง 28 พันล้านกิโลกรัม หรือเท่ากับเอารถออกจากถนนได้มากถึง 12.4 ล้านคัน ใน 1 ปี
 • พืชเทคโนชีวภาพช่วยลดการใช้สารป้องกันกำจัด ศัตรูพืชลงได้ถึง 550 ล้านกิโลกรัม ในระหว่างปี 2539 - 2556 ซึ่งเป็นปริมาณที่เท่ากับ การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชใน สหภาพยุโรป สำหรับปลูก 2 ครั้งต่อปี ทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับการใช้สารกำจัดวัชพืช และสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพลงได้ร้อยละ 19


 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก www.pgeconomics.co.uk


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

10 สิงหาคม 2558

บริษัท Centor Thai-Rung Rueng Consulting ร่วมมือกับ International Seed Academy (ISA) จัดการอบรมใน 2 เรื่อง คือ Seed Longevity, Drying and Storage และ Seed Priming, Dormancy and Enhancement ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 - 7 พฤศจิกายน 2558 รับจำนวนจำกัด สูงสุดเพียง 16 คน ท่านใดสนใจ ดูรายละเอียดได้ที่ www.seedacademy.org หรือติดต่อขอทราบรายละเอียด ได้ที่ info@seedacademy.org

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

22 กรกฎาคม 2558

มีข่าวมาแจ้งให้ทราบว่า ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ประสบความสำเร็จในเชิงการค้า/Plant Breeding in Commercial Operation” ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีกำหนดการที่แนบมาดังต่อไปนี้ |http://www.agron.agr.ku.ac.th/images/NEW/Home/NEWS/workshop_plant_breeding/Workshop_schedule.pdf| ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ |http://www.agron.agr.ku.ac.th/index.php/30-2009-02-26-23-30-11/236-workshop-plant-breeding-in-commercial-operation| ติดต่อสอบถาม ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 02-5793130โทรสาร 02-5798580 E-mail fagrtpc@ku.ac.th

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

7 กรกฎาคม 2558

เรียนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกท่าน

ขอเชิญเข้าประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2558 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาพกิจกรรมการประชุม ทางวิชาการเมล็ดพันธุ์ พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ลำปาง ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2558

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

6 กรกฎาคม 2558


มีเรื่องด่วนที่จะประชาสัมพันธ์ ให้ทราบว่า สวทช.

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมคณะนักธุรกิจร่วมงาน The 3rd Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation มหกรรม แสดง สินค้านานาชาติ China - ASEAN Expo ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2558 ณ เมืองหนานนิง(Nanning)สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อ เจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างพันธมิตรธุรกิจกับบริษัทจีนชั้นนำในด้าน Modern Agriculture / Food / Bio-medicine และ Renewable Energy

กรุณาคลิ๊กเพื่อรับทราบรายละเอียดของงานใน link ต่อไปนี้ และเอกสารแนบ

(Session, The 3rd Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation)
|http://act.cattc.org.cn/cxdh3/index_en.html#typeid116"|

(China-ASEAN Expo ครั้งที่ 12) |http://eng.caexpo.org/gonggao/12th/index.html|

ผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดจะได้รับการสนับสนุนที่พัก รวม 3 คืน และยานพาหนะรับส่งระหว่าง โรงแรม-สถานที่จัดงาน-สนามบิน ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน ทั้งนี้ การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้จัดงาน และการตัดสินใจ ของคณะทำงานถือเป็นที่สิ้นสุด
ท่านสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนและลงทะเบียนสมัคร เข้าร่วมโครงการได้ทาง |https://www.surveymonkey.com/s/XJDQZZ5|

สมัครด่วน !! รับจำนวนจำกัด ภายในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ punyee@nstda.or.th


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

1 กรกฎาคม 2558


ผลจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 17.50 - 18.30 น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ลำปาง ได้ข้อสรุปดังนี้

1.ให้การรับรอง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ที่จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

2. รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สมาคมประจำปี 2557

3. ให้การรับรองแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 และ สถานะการณ์การเงิน ประจำปี 2557 รวมทั้ง ให้การรับรอง งบการเงินปี 2557 ของผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคม

4. ให้การรับรองงบประมาณ ประมานการ รายจ่ายประจำปี 2558 ซึ่ง ประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งหมด 699,500.00 บาท

5. เห็นชอบให้ นายเดชา วงษ์มาก เป็นผู้สอบบัญชีสมาคม ปี 2558

6. ในวาระอื่นๆ ที่ประชุมเห็นด้วยว่า สมาคมต้องหารายได้เพิ่มเติม โดยถือว่า เป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะต้อง
(1) ช่วยกันบริจาคเงินให้กับสมาคม
(2) จ่ายค่าสมาชิกเพิ่มอีกปีละ 200 บาท เพื่อเป็นการรักษาสมาชิกภาพ
(3) เสนอให้ทำของที่ระลึก เช่นเสื้อสมาคม
(4) เพิ่มค่าลงทะเบียน สำหรับ การประชุมทางวิชาการฯ ครั้งต่อไป
(5) จัดฝึกอบรม ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

24 มิถุนายน 2558


1.สมาคมฯ ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่รับเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2558 จนเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี

2.สมาคมฯ ขอขอบคุณวิทยากรบรรยายพิเศษ ผู้นำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ สมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทุกท่าน รวมทั้งหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ ทำให้การประชุมมีชีวิตชีวา เกินความคาดหมาย

3. การบรรยายพิเศษ ในการประชุม ทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ลำปาง มีทั้งหมด 6 เรื่อง คือ
- บทบาทของ สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการสนับสนุนประเทศไทย เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ ของอาเซียน Seed Hub ของประเทศไทย

- Germplasm for Breeding and Seed Production in China

- เมล็ดพันธุ์อินทรีย์: ทางรอดของความมั่นคงทางอาหาร

- มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

- การผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ เพื่อการส่งออก

- การเพาะเมล็ดต้นศรีมหาโพธิ์ จากพุทธคยา
เนื่องจากไฟล์นำเสนอของแต่ละท่าน มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ไม่สามารถโพสต์ ให้ทุกท่านดาวโหลดได้ ดังนั้น ท่านใดที่ต้องการ ขอให้ติดต่อมาที่ email: seedasso@loxinfo.co.th หรือที่ niponiamsupasit@yahoo.com

4. สำหรับการนำเสนอในภาคบรรยาย จะนำลงเผยแพร่ต่อไปครับ


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

26 พฤษภาคม 2558


1. ขออนุญาตแจ้งยืนยันสถานที่ประชุม ทางวิชาการเมล็ดพันธุ์ โดยสถานที่ประชุม คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยัราชมงคล ล้านนา ลำปาง

2. จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ ขนะนี้มีทั้งหมด 190 คน มีผลงานวิจัย นำเสนอภาคบรรยายจำนวน 23 เรื่อง มีผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์ จำนวน 23 เรื่อง |ร่างล่าสุดกำหนดการประชุม|

3. มีข่าวประชาสัมพันธ์จาก APSA ซึ่ง จะจัด Study Tour on Hybrid Rice ที่ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2558 รายละเอียด ดูได้จาก www.apsaseed.org


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

29 เมษายน 2558


1. ท่านผู้สนใจจะส่งผลงานเพื่อ นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ เมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 จังหวัดลำปาง สามารถส่งเรื่องได้ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับ

2. สำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมประชุม แต่ไม่ได้เสนอผลงาน จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 เพื่อเสียค่าลงทะเบียน ในราคาพิเศษ หลังวันที่ 10 ไปแล้ว ท่านจะต้องจ่ายเต็มจำนวนนะครับ

3. กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดประชุมวิชาการ พืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้ |กำหนดการประชุม| และดาวโหลดแบบตอบรับการประชุม ได้ตามนี้ |แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม|


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

24 มีนาคม 2558


1. มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการ ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม ทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ดังนี้

1.1 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ระบุว่า ด้วยสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอแก้ไขเป็น ร่วมกับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
1.2 ในใบสมัครเข้าร่วมประชุม ได้กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ก่อนและหลังวันที่ 30 เมษายน 2558 ขอแก้ไขเป็น ก่อนและหลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2558
2. กลุ่มบริิการส่งออก กรมวิชาการเกษตร ฝากประชาสัมพันธ์มาว่า ด้วยประเทศออสเตรเลียได้แจ้งเวียนมาตรการสำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตง (Cucurbits)เนื่องจากมีความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันจาก Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2557 (ไฟล์แนบ) กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตรจึงขอความร่วมมือมายังสมาคมฯ ประชาสัมพันธ์แจ้งสมาชิกเพื่อทราบ สำหรับการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตงไปยังประเทศออสเตรเลีย ขอให้ประสานกลุ่มวิจัยกักกันพืช สำนักอารักขาพืช เพื่อขอรับการตรวจวิเคราะห์โรคดังกล่าวก่อนการส่งออกUPDATE ข่าวสมาคมฯ

19 มีนาคม 2558


1. สมาคมฯ จะจัดประชุม คณะกรรมการบริหารฯ ในวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 -12.00 น ณ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. สมาคมฯ ได้รับหนังสือจาก สำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท 6501/1418 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 เรื่อง การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสมาคมในพื้นที่เขตจตุจักร ซึ่งเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการออกตรวจเยี่ยมสมาคมในพื้นที่ เพื่อให้สมาคมดำเนินกิจการให้ถูกต้องและปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ โดยขอความร่วมมือจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อม

3. สมาคมฯ ได้รับหนังสือจาก กรมวิชาการเกษตร ที่ กษ 0904/ว 786 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วย การศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า พ.ศ. 2547 ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตร ได้ขอความร่วมมือได้โปรดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบละปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว โดยสามารถดาว์ดโหลดแบบฟอร์มการแจ้งได้ที่ http://www.doa.go.th/pvp/ หรือติดต่อ กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โทรศัพท์/โทรสาร 02 940 7214

4. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์พืชผัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชไร่ตระกูลถั่ว ครั้งที่ 2/2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของพืชทั้ง 3 กลุ่ม โดยได้นำเสนอเป็นเรื่องเพื่อพิจารณาต่อไปนี้ คือ
(1) ร่างแผนปฏิบัติการภายใต้กลยุทธ์การปรับปรุงกฎระเบียบภายใต้ พ.ร.บ. 4 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(2) ร่างแผนปฏิบัติการภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์
(3) ร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์พืชผัก
(4) ร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(5) ร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่ว


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

2 มีนาคม 2558

มี 2 เรื่องที่จะแจ้งให้ สมาชิกและผู้สนใจได้ทราบ คือ

(1) ขอเปลี่ยนที่ประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 จากเดิม จัดที่ โรงแรมเวียงลคอร เป็น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สำหรับหนังสือเชิญจะรีบส่งให้ภายในอาทิตย์นี้ครับ

(2)APSA จะจัด IPR Workshop ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2558 เพื่อพิจารณา แนวทางปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับ IPR ซึ่งจัดทำโดย APSA โดยใช้ชื่อว่า Position Paper on Intellectual Property Rights สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุม แจ้งความจำนงมาที่สมาคมฯ เพื่อสมาคม จะได้ทำเรื่องส่งไป


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

17 กุมภาพันธ์ 2558

สมาคมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จะจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รายละเอียด ดาวโหลดได้จากเอกสาร ในลิงค์ข้างล่างครับ

|เอกสารโครงการ| |กำหนดการ| |ใบสมัครเข้าร่วมประชุ| |เอกสารแนะนำที่พัก| |ใบนำเสนอผลงาน| |คำแนะนำการเตรียมเอกสาร|
สมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน สามารถติดตาม การเสวนาระดมความคิด เรื่อง "วิกฤตการณ์การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ วิกฤติการเกษตรไทย ใครจะแก้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 จาก Link นี้ |http://www.youtube.com/watch?v=enoKTG0Mi2Q|


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

3 กุมภาพันธ์ 2558

สาขาพืชร่วมกับ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาระดมความคิด เรื่อง "วิกฤตการณ์การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ วิกฤติการเกษตรไทย ใครจะแก้ไข?" โดย นายกสมาคมเป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมกับ นายเพทายสมจันทร์ ผู้สื่อข่าว ฝ่ายข่าวเฉพาะกิจ TV3 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 -17.00 น ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
สมาคมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จะจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง รายละเอียด โปรดติดตามต่อไป
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

14 ตุลาคม 2557

สมาคมฯ จะจัดประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จัดโครงการ ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ในหัวข้อ "ข้าวคือชีวิต: วัฒนธรรมข้าวใน ประเทศอาเซียน" สนใจดูรายละเอียด เพิ่มเติม |ดาวโหลด|
APSA จะจัดประชุม ASIAN SEED Congress 2014 ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2557 ณ The Venetian Macao ดูลายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.apsaseed.org
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

4 กันยายน 2557

APSA มีหนังสือถึงสมาชิก ให้ช่วยพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างข้อบังคับ (APSA Constitution) สมาคมจึงขอแจ้งมายังสมาชิกสมาคม ทุกท่านได้รับทราบและ พิจารณา ถ้ามีข้อคิดเห็น และคำแนะนำใดๆ โปรดแจ้งมาที่ สมาคม เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป
(ร่าง) APSA Constitution
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (Thailand Advance Institute of Science and Technology) จะจัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี Innovative Seed Quality Management ในหัวข้อเรื่อง Varietal Identification by Ultrathin-Layer Isoelectric Focusing และ Genetic Purity Test using DNA Marker จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 และ รุ่นที่ที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง A104 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ (agrtst@ku.ac.th)
และ ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม (agrsrc@ku.ac.th)
โทรศัพท์ 034-281084 และ 034-281085

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

29 สิงหาคม 2557

ภาพจาก www.thasta.com
นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ได้ไปเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามใน ข้อตกลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557
(ร่าง) บันทึกข้อตกลง

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

22 สิงหาคม 2557

1. การศึกษาดูงาน เนื่องจากไม่มีสมาชิก ท่านใด สนใจที่จะสมัครไป ศึกษาดูงานที่ประเทศเมียนม่าร์ ทางสมาคมฯ จึงขอยกเลิกการ ศึกษาดูงานดังกล่าว

2. ความคืบหน้า การสร้างความเข้าใจในทิศทางที่ประเทศไทย จะเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของอาเซียน
ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์ รายงานให้ทราบว่า
จากการประชุมร่วม ระหว่างตัวแทนกรมวิชาการเกษตร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทางสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยได้นำข้อสรุปการประชุมจัดทำเป็นข้อเสนอร่าง ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์เสนอต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งปลัดกระทรวงฯ เห็นชอบกับร่างข้อเสนอดังกล่าว พร้อมกับเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนศูนย์ กลางเมล็ดพันธุ์ระดับสากล โดยปลัดกระทรวงฯ เสนอให้เริ่มต้นจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย เพื่อให้เกิดจุดเริ่มต้นการทำงานได้โดยเร็ว ต่อจากนั้นจึงให้ขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงาน สมาคม และองค์กรอื่นที่มีความชำนาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการต่อไป ขณะนี้ กรมวิชาการเกษตรในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงฯ กำลังพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในขั้นสุดท้าย ก่อนนำเสนอต่อปลัดกระทรวงฯ เพื่อพิจารณาขั้นสุดท้ายก่อนการลงนามอย่างเป็นทางการ ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ และสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

3. ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช คณะกรรมการบริหารฯ ได้มี มติให้จัดทำข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ในรูปของ e-newsletter ทั้งนี้ตั้งแต่ฉบับที่ 21 (2557) เป็นต้นไป ดังนั้นสมาชิกฯ และ ผู้สนใจทั่วไป ต้องการรับข่าวสาร เมล็ดพันธุ์พืช ในรูปแบบ e-newsletter ขอให้แจ้งความจำนงมาที่ email: seedasso@loxinfo.co.th
สมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมทาง วิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 สำหรับท่านที่ไม่ได้ ไปร่วมประชุม สามารถดาวโหลด บทคัดย่อผลงานวิจัยที่นำเสนอ ได้ดังนี้

|บทคัดย่อภาคบรรยาย| |บทคัดย่อภาคโปสเตอร์|
ภาพกิจกรรมการประชุม ทางวิชาการเมล็ดพันธุ์ พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 สมาคมฯ ได้จัดสัมมนา เรื่อง Global Impact of Biotech Crops: Economic & Environmental Effects 1996 - 2012 นำเสนอโดย Graham Brookes, PG Economics Ltd, UK

|สไลด์นำเสนอภาษาอังกฤษ| |สไลด์นำเสนอภาษาไทย|
ภาพกิจกรรม

ข่าวสารเผยแพร่

1. กฎหมายเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของเอเชียแปซิฟิก (Seed Hub)

2. ความร่วมมือของรัฐและเอกชน ในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของเอเชียแปซิฟิก (Seed Hub)

3. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจากกรมวิชาการเกษตร

กฎ/ระเบียบ การขออนุญาต และทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ของผู้เข้าถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่า เพื่อประโยชน์ทางการค้า

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน คุณภาพและวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๖


4.ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2556 ณ ประเทศเกาหลีใต้

ภาพจากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐจีน ไต้หวัน ปี 2555

 • ข้อมูล ปริมาณและมูลค่าการส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมรายประเทศ ปี 2012 |ดาวโหลด|


 • ข้อมูล ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า เมล็ดพันธุ์ควบคุมรายประเทศ ปี 2012 |ดาวโหลด|


 • ข้อมูล ปริมาณและมูลค่าการส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมรายเมล็ดพันธุ์ ปี 2012 |ดาวโหลด|


 • ข้อมูล ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า เมล็ดพันธุ์ควบคุมรายเมล็ดพันธุ์ ปี 2012 |ดาวโหลด|
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com