ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ควรที่จะต้องมีองค์กรใหม่ที่ดูแลและจัดการเรื่องการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Hub)
 
pollcode.com free polls
 
E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2558

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2558

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2558

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2558

E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2559

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2559

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2559

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2559

อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ข่าวจาก สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอเรียนเชิญเข้าร่ วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามพันธกรณีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 และ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (เจ้าของโครงการ คือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ได้มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการฯ)

การประชุมจะขึ้นในวันที่ 8 และ 15 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมเรนโบว์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพฯ รายละเอียดกำหนดการดังไฟล์แนบ โดยผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถส่งแบบตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ภายในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม เฉพาะผู้ส่งแบบตอบรับ จำนวน 30 ท่านแรกเท่านั้น

ดาวโหลด |กำหนดการ| และ |แบบลงทะเบียน|
ข่าวจาก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะจัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง "โอกาสผู้ประกอบการไทยในยุค Thailand 4.0 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสินทางปัญญาอาเซียน ปี 2559-2568" ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 22 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกหรือผู้มีส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทราบถึงแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ปี 2559-2568 และความสำคัญในบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เชิญผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรวม 250 คน กำหนดการสัมมนาฯตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับไปยังคุณวนิดา โทร 02-547-4652 อีเมล์ wanida.c@ipthailand.go.th

ดาวโหลด |กำหนดการ และ แบบลงทะเบียน|
วันที่ 11 มีนาคม 2559
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 โดยมี National Science and Technology Development Agency (NSTDA)เป็นเจ้าภาพหลัก ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ Bangkok International Trade and Exhibition Center: BITEC

สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.Agbioeconomy2017.com (Will be available on 1 April 2016) หรือ Email: Agbioeconomy@biotec.or.th
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
APSA ได้เผยแพร่เอกสาร ที่ชื่อว่า "SOILED SEEDS Child Labour and Underpayment of Women in Vegetable Seed Production in India" เขียนโดย Dr. Davuluri Venkateswarlu ซึ่งเป็น Director Glocal Research, Hyderabad ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นประเด็นในการอภิปราย ในการประชุม Asian Seed Congress 2016

สนใจในรายละเอียด โปรดติดต่อ Dr. Narendra Dadlani, Director Technical Affairs, APSA, Email: dadlani@apsaseed.org
     
 
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com