สมาคมฯ จะจัดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 
pollcode.com free polls
 


E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2558

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2558

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2558

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2558

E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2559

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2559

อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 
วันที่ 11 มีนาคม 2559
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 โดยมี National Science and Technology Development Agency (NSTDA)เป็นเจ้าภาพหลัก ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ Bangkok International Trade and Exhibition Center: BITEC

สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.Agbioeconomy2017.com (Will be available on 1 April 2016) หรือ Email: Agbioeconomy@biotec.or.th
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
APSA ได้เผยแพร่เอกสาร ที่ชื่อว่า "SOILED SEEDS Child Labour and Underpayment of Women in Vegetable Seed Production in India" เขียนโดย Dr. Davuluri Venkateswarlu ซึ่งเป็น Director Glocal Research, Hyderabad ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นประเด็นในการอภิปราย ในการประชุม Asian Seed Congress 2016

สนใจในรายละเอียด โปรดติดต่อ Dr. Narendra Dadlani, Director Technical Affairs, APSA, Email: dadlani@apsaseed.org
     
 
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com