ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ควรที่จะต้องมีองค์กรใหม่ที่ดูแลและจัดการเรื่องการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Hub)
 
pollcode.com free polls
 
E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2558

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2558

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2558

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2558

E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2559

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2559

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2559

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2559

อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 
 
       
 
          ประมาณปีพุทธศักราช 2525 ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ได้รวมตัวกันจัดตั้ง “ชมรมเมล็ดพันธุ์พืช” เพื่อเป็นศูนย์กลางที่เป็นทางการในการดำเนินกิจกรรมประสานงานกับองค์กรของรัฐบาลและเอกชน และสามารถติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของประเทศ และเพื่อให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพสูงใช้อย่างเพียงพอ

         ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 นายเพชรรัตน์ วรรณภีร์ ได้ทำหนังสือขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย” และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533 โดยเน้นเป็นศูนย์กลางในการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ แก่ผู้สนใจในวงการเมล็ดพันธุ์ เป็นหลัก ต่อมาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2535 ได้มีการทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ และชื่อสมาคมใหม่เป็น “สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย” และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2535 นี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมขึ้น 1 คณะ มีวาระ 3 ปี โดยมีนายเพชรรัตน์ วรรณภีร์ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย คนแรก โดยดำรงตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี 2535 – 2544 รวม 9 ปี และในปี 2545 ได้ทำการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ นายสุขเกษม จิตรสิงห์ และอยู่ในตำแหน่งจนถึงปี 2550

         ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคม รวม 3 สมัย ซึ่งในปัจจุบันสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 544 คน ประกอบด้วย สมาชิกกิตติมศักดิ์ 10 คน สมาชิกนิติบุคคลตลอดชีพ 66 คน สมาชิกสามัญบุคคลตลอดชีพ 468 คน
ส่งเสริมและสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของสมาคม และระหว่างสมาคมฯกับสมาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สนใจในวิทยาการเมล็ดพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาการเมล็ดพันธ์พืช และแขนงวิชาสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป
เป็นศูนย์กลางของการประสานความคิดเห็นผลักดัน เพื่อพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ของไทยระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องกฏระเบียบต่างๆ และงานส่งเสริมพัฒนา
ให้บริการ งานที่ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ อุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์พืชแก่ภาครัฐและเอกชน และให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์พืช เช่น การศึกษา วิจัย วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ติดตั้งโรงงาน การตรวจสอบคุณภาพแปลงขยายพันธ์ การวิเคราะห์คุณภาพ เมล็ดพันธ์ การรับรองสายพันธ์ รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงานในแขนงวิทยาการเมล็ดพันธ์ทั้ง ในและต่างประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมาคม
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com