ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ควรที่จะต้องมีองค์กรใหม่ที่ดูแลและจัดการเรื่องการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Hub)
 
pollcode.com free polls
 
E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2558

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2558

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2558

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2558

E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2559

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2559

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2559

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2559

อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 
  The Asia & Pacific Seed Association
  แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ (Pacific Seeds (THAI) Ltd.)
  บริษัท เจียไต๋ จำกัด (Chai Tai Co., Ltd.)
  Dynamic Seeds Co., Ltd.
  บริษัท เฟอร์ติไลเซอร์ แอนด์ ไบโอซีดส์ จำกัด
Fertilizer and Bioseeds Company Limited
  บริษัท ที เอส เอ จำกัด
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Office of the Permanent Secretary for Agricultural and Cooperatives)
กรมประมง (Fisheries)
กรมพัฒนาที่ดิน (Land Development Department)
กรมส่งเสริมการเกษตร (Department of Agricultural Extension)
กรมชลประทาน (Royal Irrigation Department)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) (National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS))
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (Agricultural Reserch Development Agency (Public Organization))
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
องค์การสวนยาง
บริษัท ห้องปฎิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารจำกัด (Laboratory Center for Food and Agricultural Products Co., Ltd, :LCFA)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion Department)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (Office Of Agricultural Economics)
สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (Agricutural Land Reform Office)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (Office Of the Rubber Replanting Aid Fund)
องค์การสะพานปลา
องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ศูนย์พันธุวิศวกรรม
     
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com