เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะจัดทำข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืชในรูปแบบ e-newsletter
 
pollcode.com free polls
 


E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2558

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2558

อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 
 
       
 
    คลิกที่สมาชิกแต่ละประเภทเื่พื่อดูรายชื่อ
สมาชิกสามัญบุคคลตลอดชีพ
สมาชิกสามัญนิติบุคคลตลอดชีพ
สมาชิกสามัญบุคคลรายป
 
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com