สมาคมฯ จะจัดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 
pollcode.com free polls

E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2558

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2558

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2558

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2558

E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2559

อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 
 
       
 
อัตราค่าสมาชิก
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยมีความยินดีต้อนรับท่านเข้าเป็นสมาชิกใหม่หรือต่ออายุสมาชิกเก่า โดยมีอัตราค่าสมาชิกแยกออกตามประเภทดังนี้
  สมาชิกสามัญบุคคลตลอดชีพ ค่าบำรุงและค่าลงทะเบียนแรกเข้า 550 บาท
  สมาชิกสามัญนิติบุคคลตลอดชีพ ค่าบำรุงและค่าลงทะเบียนแรกเข้า 5000 บาท
  สมาชิกสามัญบุคคลรายปี ค่าบำรุงปีละ 100 บาท ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 50 บาท
 
การชำระค่าสมัคร
สมาชิกสามารถชำระค่าสมัครโดยผ่านช่องทางต่อไปนี้
ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.จตุจักร ในนามสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
โอนเงินค่าสมัครผ่านทาง ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัญชีเผื่อเรียก เลขที่ 00-0034-20-039099-8 ในนาม สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย (กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินให้สมาคมฯ ด้วย)
เงินสด (กรณีสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมฯ)
เช็คสั่งจ่ายในนาม สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
 
แบบฟอร์มสมัคร / ต่ออายุสมาชิก
แบบฟอร์มใบสมัครจัดอยู่ใน 2 รูปแบบ เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้่งาน แต่เพื่อความไม่คาดเคลื่อนของการจัดรูปแบบเอกสาร แนะนำให้ใช้เอกสารในรูปแบบของ Portable Document Format (PDF) ซึ่งท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสาร PDF โดย Download ได้จาก icon ด้านขวามือ    
 
  แบบฟอร์มใบสมัครในรูปแบบ PDF
  แบบฟอร์มใบสมัครในรูปแบบ Microsoft Word
 
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com