ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ควรที่จะต้องมีองค์กรใหม่ที่ดูแลและจัดการเรื่องการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Hub)
 
pollcode.com free polls
 
E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2558

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2558

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2558

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2558

E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2559

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2559

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2559

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2559

อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 
    ท่านสามารถอ่านวารสารข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืชฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลังได้ โดยคลิกที่ลิ้งค์ดังนี้์
E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2559

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2559

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2559

E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2559

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2558

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2558

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2558

E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2558

    ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ปี 2555
ฉบับเดือน มกราคม-มีนาคม 2555
ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน 2555
ฉบับเดือน มกราคม-กันยายน 2555
    ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ปี 2553
ฉบับเดือน มกราคม-มีนาคม 2553
ฉบับเดือน เมษายน-มิถุนายน 2553
ฉบับเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2553
ฉบับเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2553
    ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ปี 2552
ฉบับเดือน มกราคม-ธันวาคม 2552
    ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ปี 2551
ฉบับเดือน มกราคม-มีนาคม 2551
ฉบับเดือน เมษายน-มิถุนายน 2551
ฉบับเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2551
 
    ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ปี 2550
ฉบับเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2550
ฉบับเดือน มีนาคม-เมษายน 2550
ฉบับเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2550
ฉบับเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2550
ฉบับเดือน กันยายน-ตุลาคม 2550
ฉบับเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2550
 
    ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ปี 2549
ฉบับเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2549
ฉบับเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
ฉบับเดือน กันยายน-ตุลาคม 2549
ฉบับเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2549
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com