ท่านสนใจที่จะเข้าร่วมหรือสนับสนุนสมาคมฯ ในการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันที่ 26 พฤษจิกายน 2554 หรือไม่

สนใจและสนับสนุน
ไม่สนใจแต่ขอสนับสนุน
ไม่สนใจและไม่สนับสนุน


 

Volume 18 (1), January-March 2554

Volume 18 (2),
April-June 2554
อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 
    ท่านสามารถอ่านวารสารข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืชฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลังได้ โดยคลิกที่ลิ้งค์ดังนี้์
 
    ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ปี 2553
ฉบับเดือน มกราคม-มีนาคม 2553
ฉบับเดือน เมษายน-มิถุนายน 2553
ฉบับเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2553
ฉบับเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2553
    ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ปี 2552
ฉบับเดือน มกราคม-ธันวาคม 2552
    ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ปี 2551
ฉบับเดือน มกราคม-มีนาคม 2551
ฉบับเดือน เมษายน-มิถุนายน 2551
ฉบับเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2551
 
    ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ปี 2550
ฉบับเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2550
ฉบับเดือน มีนาคม-เมษายน 2550
ฉบับเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2550
ฉบับเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2550
ฉบับเดือน กันยายน-ตุลาคม 2550
ฉบับเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2550
 
    ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ปี 2549
ฉบับเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2549
ฉบับเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
ฉบับเดือน กันยายน-ตุลาคม 2549
ฉบับเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2549
 
 
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดข้อความอื่นที่รัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุเพิ่มเติมในสลาก พ.ศ.2550
  กฎกระทรวงฯ และมาตรการป้องปรามผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ปลอม
  พันธุ์พืชควบคุมเพื่อการค้า
  ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กำหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม
  ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กำหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช
  ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กำหนดพืชจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งกำกัด
 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ซึ่งการนำเข้าสิ่งต้องห้าม
  พืช ศัตรู และพาหะต้องห้าม (บทความสรุป และคำอธิบายประกาศกระทรวงฯที่เกี่ยวข้อง)
  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518
     
 
สาระน่ารู้ : ข้าวโพดไทยมีอนาคต
 
สาระน่ารู้: การประเมินการมีชีวิต และความแข็งแรงของถั่วเหลือง ด้วยวิธีการเตตราโซเลียม โดยใช้เทคนิคการงอกของเมล็ดย้อม โดย...ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์
 
สาระน่ารู้ นำเข้าส่งออกไม้ดอกไม้ประดับไทย
  สาระน่ารู้ วันพืชมงคล
  สาระน่ารู้ ประเพณีและการทำบุญในวันสงกรานต
  สาระน่ารู้ นำเข้าส่งออกไม้ดอกไม้ประดับไทย
 
 
 
     
     
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com