Volume 16, January-December 2552
อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 
    ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ฉบับเดือน มกราคม-ธันวาคม 2552
 
   
หน้าบรรณาธิการ
APSA Asian Seed Congress 2009
ประเมินสถานภาพการผลิตและใช้เมล็ดพันธุ์ของไทยในปัจจุบัน
หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3
ข้าวโพดไทยมีอนาคต
หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3
เยือนธุรกิจเมล็ดพันธุ์จีนและชมสวรรค์บนพิภพ
หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4
   
    ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ปี 2553
ฉบับเดือน มกราคม-มีนาคม 2553
ฉบับเดือน เมษายน-มิถุนายน 2553
ฉบับเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2553
ฉบับเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2553
   
 
    ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ปี 2554
ฉบับเดือน มกราคม-มีนาคม 2554
ฉบับเดือน เมษายน-มิถุนายน 2554
ฉบับเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2554
ฉบับเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2554
 
    ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ปี 2555
ฉบับเดือน มกราคม-มีนาคม 2555
ฉบับเดือน เมษายน-มิถุนายน 2555
ฉบับเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2555
ฉบับเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2555
 
 
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดข้อความอื่นที่รัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุเพิ่มเติมในสลาก พ.ศ.2550
  กฎกระทรวงฯ และมาตรการป้องปรามผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ปลอม
  พันธุ์พืชควบคุมเพื่อการค้า
  ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กำหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม
  ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กำหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช
  ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กำหนดพืชจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งกำกัด
 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ซึ่งการนำเข้าสิ่งต้องห้าม
  พืช ศัตรู และพาหะต้องห้าม (บทความสรุป และคำอธิบายประกาศกระทรวงฯที่เกี่ยวข้อง)
  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518
     
 
สาระน่ารู้ : ข้าวโพดไทยมีอนาคต
 
สาระน่ารู้: การประเมินการมีชีวิต และความแข็งแรงของถั่วเหลือง ด้วยวิธีการเตตราโซเลียม โดยใช้เทคนิคการงอกของเมล็ดย้อม โดย...ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์
 
สาระน่ารู้ นำเข้าส่งออกไม้ดอกไม้ประดับไทย
  สาระน่ารู้ วันพืชมงคล
  สาระน่ารู้ ประเพณีและการทำบุญในวันสงกรานต
  สาระน่ารู้ นำเข้าส่งออกไม้ดอกไม้ประดับไทย
 
 
 
     
     
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com