ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ควรที่จะต้องมีองค์กรใหม่ที่ดูแลและจัดการเรื่องการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Hub)
 
pollcode.com free polls
 E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2558

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2558

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2558

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2558

E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2559

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2559

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2559

อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

20 กันยายน 2559

ข่าวจากสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

ขอเรียนเชิญผู้แทนบริษัทสมาชิก ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรฐานอายุของเมล็ดพันธุ์ และทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดอายุการใช้เมล็ดพันธุ์ ที่จำหน่ายในประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์จากการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการจัดจำหน่าย ในวันที่ 28 กย. เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารสถาบันฯ อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ **ตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ที่ admin@thasta.com / โทร 02-9551710-1 **
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

30 สิงหาคม 2559

ขอแจ้ง email address ใหม่ เพื่อการติดต่อกับสมาคม

เพื่อลดค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เสนอแนะว่า ให้หยุดใช้บริการของ loxinfo (seedasso@loxinfo.co.th) และให้เปลี่ยนมาใช้ email ที่ให้บริการ พื้นที่เว็บไซต์สมาคมแทน (www.seed.or.th) ซึ่งคิดค่าใช้จ่ายรวมอยู่กับ ค่าบริการเว็บไซต์แล้ว

สมาคมฯ จึงขอแจ้งให้สมาชิกฯ และผู้สนใจได้ทราบว่า email ใหม่ของสมาคมฯ คือ seedasso@seed.or.th ซึ่งสามารถใช้ email ใหม่นี้เพื่อ ติดต่อกับสมาคมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สำหรับ email เดิม ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม เท่านั้น
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

11 สิงหาคม 2559

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง การสอนวิชา cytogenetics for plant breeding

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรได้เปิดสอนวิชา cytogenetics for plant breeding โดยมี Dr. J.Hans de Jong จาก Wageningen University and Research Centre-Plant Sciences Laboratory of Genetics

ทางศูนย์ฯขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดของตารางการสอนตามเอกสารแนบ

ท่านอาจเข้าฟังเฉพาะในหัวข้อที่ท่านสนใจก็ได้ แต่ถ้าเข้าฟังครบทุกครั้ง ทางศูนย์ฯจะออกใบประกาศนียบัตรให้

ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อมาที่คุณพรรณทิพย์ 0917740091 |ตารางการสอน|
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

9 สิงหาคม 2559

ขอเชิญเข้าร่วมเจรจาธุรกิจและชมงานด้านเทคโนโลยี ในงาน China - ASEAN Expo ครั้งที่ 13 วันที่ 10-14 กันยายน 2559

ทีมงาน China-ASEAN Expo กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แจ้งให้ทราบว่า

ขอเรียนเชิญ ท่านผู้ประกอบการทุกท่าน สมัครเข้าร่วมงาน The 4rd Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation มหกรรมแสดงสินค้านานาชาติ China - ASEAN Expo ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2559 ณ เมืองหนานนิง(Nanning)สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างพันธมิตรธุรกิจกับบริษัทจีนชั้นนำในด้าน Modern Agriculture / Food / Bio-medicine และ Renewable Energy

โดย ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า และตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ด้วยตัวท่านเอง โดย สวทช.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงที่อยู่ในประเทศจีน ดังนี้ ค่าที่พัก รวม 4 คืน และยานพาหนะรับส่งระหว่างโรงแรม-สถานที่จัดงาน-สนามบิน ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2559

ดาวโหลด์ ใบสมัคร สำหรับบริษัทใหม่ที่ยังไม่เคยร่วมเดินทางกับ สวทช |ใบสมัคร| |กำหนดการเดินทางย่อยสำหรับกลุ่มบริษัทเมล็ดพันธุ์| |กำหนดการทั้งหมดของงาน CA-Expo 2017|

สมัครด่วน !! รับจำนวนจำกัด ภายในวันที่ 12 สิงหาคม นี้ เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ punyee@nstda.or.th
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

14 กรกฎาคม 2559

ข่าวจากการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จังหวัดสุรินทร์

สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในระหว่างการประชุม ได้มีการคัดเลือกการนำเสนอผลงานวิจัยยอดนิยม ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับเลือกดังนี้
ผลงานวิจัยภาคบรรยาย
 • ชนิดตัวทำละลายสกัดโปรตีน และช่วงค่า pH ที่เหมาะสมต่อการจำแนกพันธุ์พริก โดยการวิเคราะห์โปรตีนในเมล็ดด้วยเทคนิค Ultrathin Layer Isoelectric Focusing
 • ผลของวันปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วอะซูกิ 3 พันธุ์
 • ชนิดและแมลงศัตรูข้าวในเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักเล็บนกปัตตานี ที่เก็บรักษาในห้องที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ในภาคใต้ของประเทศไทย
ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
 • อิทธิพลของการเคลือบหลังการทำ seed priming ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูดผสม
 • การติดตามและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ที่ผลิตโดยเกษตรกร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การคลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงในสภาพความชื้นสัมพัทธ์แตกต่างกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือยปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการทางวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จะจัดการอบรมเรื่อง "การรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อการค้า/จำหน่ายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ" ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2559 ท่านที่สนใจดูรายละเอียดได้จาก |กำหนดการ|และดาวโหลดใบสมัครได้ที่ |ใบสมัคร|
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

13 กรกฎาคม 2559

ภาพกิจกรรม จากการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2559


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

12 กรกฎาคม 2559

สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์ืพชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2559 ฝ่ายจัดประชุม ได้ทำการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมประชุ ได้ผลดังนี้
 • ความพึงพอใจในด้านการบรรยายพิเศษ - ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก ในประเด็นต่อไปนี้คือ 1) หัวข้อการบรรยายพิเศษ มีประโยชน์และน่าสนใจ 2) วิทยากรบรรยายได้ชัดเจน ตรงประเด็น 3) ได้รับประโยชน์จากการฟังบรรยายในครั้งนี้
 • ความพึงพอใจในด้านการนำเสนอผลงาน - ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก ในประเด็นต่อไปนี้คือ
 • 1) รูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย 2) รูบแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์ 3) มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็น 4) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและอาชีพได้
 • ความพึงพอใจในด้านการดำเนินการประชุม - ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก ในประเด็นต่อไปนี้คือ
 • 1) การลงทะเบียน 2) เอกสารประกอบการประชุม 3) ระยะเวลาในการจัดประชุม 4) สถานที่จัดประชุมและการบรรยายพิเศษ 5) สถานที่เสนอผลงงานแบบโปสเตอร์ 6) สถานที่เสนอผลงานแบบบรรยาย 7) การต้อนรับและอำนวยความสะดวกของผู้จัดประชุม 8) การประชาสัมพันธ์ 9) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10) ความพร้อมของสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 11) ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดการประชุม

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

23 มีนาคม 2559

บริษัท CERES International Company Limited ผู้ผลิตและจำหน่าย Seed Coater CERES KSC-01 มีความประสงค์ที่จะบริจาค Seed Coater CERES KSC-01 ให้กับหน่วยงานวิจัยที่ ทำเรื่องเกี่ยวกับการเคลือบเมล็ดพันธุ์ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งจะแจกในงาน การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จ.สุรินทร์

หน่วยงานใดที่ต้องการรับบริจาค ได้โปรดแจ้งความจำนง โดยเขียนข้อความสั้นๆ ว่า มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องนี้อย่างไร โดยส่งข้อความ ดังกล่าวมาที่ niponiamsupasit@yahoo.com หรือ seedasso@loxinfo.co.th ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559

|Spec เครื่อง|


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

16 พฤษภาคม 2559

เรียนสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน
มีความก้าวหน้าของการสมัครเข้าร่วมประชุม ทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 13 จ.สุรินทร์ ดังนี้
 • มีผู้แจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุม 42 ราย
 • มีผู้แจ้งความจำนงไปดูงานจังหวัดสุรินทร์ 9 ราย
 • มีผู้แจ้งความจำนงไปดูงานกัมพูชาจำนวน 10 ราย
 • มีผลงานวิจัยนำเสนอภาคบรรยายจำนวน 21 เรื่อง
 • มีผลงานวิจัยที่นำเสนอภาคโปสเตอร์จำนวน 16 เรื่อง
ท่านใดที่ยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วม การประชุม รีบตัดสินใจด่วนครับ
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

21 มีนาคม 2559

นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปรับปรุง พรบ. คุ้มครองพีนธุ์พืช พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่กรมวิชาการเกษตร อถิปรายกันยาว คงต้องประชุมกันอีก


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

26 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ทุกท่าน

ขณะนี้ สมาคมฯ ได้จัดพิมพ์ รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชครั้งที่ 12 จ.ลำปาง เสร็จแล้ว เนื่องจากว่า ขนาดเล่มค่อนข้างหนา โดยมีจำนวนหน้าทั้งหมดประมาณ 450 หน้า และเพื่อเป็นการประหยัดค่าส่ง สมาคมฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อใดที่ท่านได้เดินทางมา กทม หรือมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้ท่านได้แวะมารับหนังสือได้ที่สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ในกรณีเร่งด่วน และท่านไม่สามารถลงมารับรายงานด้วยตนเองได้ ขอได้แจ้งที่อยู่เพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิตUPDATE ข่าวสมาคมฯ

17 กุมภาพันธ์ 2559

จากการที่ สมาคมฯ ร่วมกับ สาขาพืช ได้จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง มิติใหม่ของเมล็ดพันธุ์พืช ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศของโลก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เวลา 14.00 - 17.00 น นั้น สามารถ สรุปเนื้อหาที่ได้จากการเสวนาโต๊ะกลม ดังนี้ |สรุปเนื้อหาที่ได้จากการเสวนาโต๊ะกลม |

ภาพกิจกรรม


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

1 กุมภาพันธ์ 2559

สมาคมฯ มีข่าวประชาสัมพันธ์ ให้กับสมาชิก และผู้สนใจ ได้ทราบว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้กำหนดจัดการเสวนา เรื่อง ธุรกิจดาวเรืองตัดดอกในประเทศไทย ขึ้นในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ อาคารสาขาพืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาพืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 053 - 873662UPDATE ข่าวสมาคมฯ

22 มกราคม 2559

สมาคมฯ มีประกาศแจ้งให้ กรรมการ สมาชิกฯ และผู้สนใจเพื่อทราบ 2 เรื่อง คือ
 • 1. สมาคมฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1-2559 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 • 2. สมาคมฯ ร่วมกับ สาขาพืช จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง มิติใหม่ของเมล็ดพันธุ์พืช ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศของโลก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เวลา 14.00 - 17.00 น
จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่าน สมาชิกทุกท่าน และผู้สนใจ เข้าร่วม สัมมนาในวันเวลาดังกล่าว


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

11 มกราคม 2559

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง Agricultural Research Organization และ Ben-Gurion University of the Negev ประเทศอิสราเอล กำหนดจัดการสัมมนาและการอบรมดังนี้
 • 1. การสัมมนาเรื่อง Technologies for Agriculture in Dryland: Case Study from Israel ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ อาคารไปโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)


 • 2. การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Drip Fertigation: Melon Model วันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จ.ลำปาง (ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป 6,500 บาท นักศึกษา 5,500 บาท)
สนใจกรุณาติดต่อ Technical Training Unit, BIOTEC, E-mail:TrainingUnit@biotec.or.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

8 มกราคม 2559

คุณเอนก ลิ่มศรีวิไลKU 28นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมันซึ่งได้รับพระราชทานปรืญญาดุษฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืชจากมก.เมื่อเดือนตุลาตม 2558 มอบเงินสนับสนุนกืจกรรมของสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมรับมอบด้วยความขอบคุณ


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

25 ธันวาคม 2558

สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาพันธ์เกษตร ปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืนแห่งชาติ ได้จัดงานแถลงข่าวสรุปผล จากการประชุมสัมมนาเรื่อง พืชจีเอ็ม กับ พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ KU Home พร้อมทั้งได้จัดทำแถลงการณ์ เรื่อง สนับสนุนการบังคับใช้ พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ และเกษตรกรควรมีสิทธิ ในการเลือกใช้พืชจีเอ็ม ร่วมกับการเกษตรวิธีอื่น |คำแถลงการณ์|


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com