สมาคมฯ จะจัดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 
pollcode.com free polls
 


E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2558

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2558

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2558

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2558

E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2559

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2559

อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 


ดาวโหลดใบสมัครและกำหนดการต่างๆ

ขอแก้ไข คำแนะนำในการเตรียมผลงานเพื่อนำเสนอ ที่เป็นส่วนหนึ่งใน ใบสมัครเสนอผลงาน ในข้อ 2 ที่กำหนดว่า ต้นฉบับ ต้องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า แก้เป็นมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า เข้าใจตามนี้นะครับ
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

23 มีนาคม 2559

บริษัท CERES International Company Limited ผู้ผลิตและจำหน่าย Seed Coater CERES KSC-01 มีความประสงค์ที่จะบริจาค Seed Coater CERES KSC-01 ให้กับหน่วยงานวิจัยที่ ทำเรื่องเกี่ยวกับการเคลือบเมล็ดพันธุ์ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งจะแจกในงาน การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จ.สุรินทร์

หน่วยงานใดที่ต้องการรับบริจาค ได้โปรดแจ้งความจำนง โดยเขียนข้อความสั้นๆ ว่า มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องนี้อย่างไร โดยส่งข้อความ ดังกล่าวมาที่ niponiamsupasit@yahoo.com หรือ seedasso@loxinfo.co.th ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559

|Spec เครื่อง|


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

16 พฤษภาคม 2559

เรียนสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน
มีความก้าวหน้าของการสมัครเข้าร่วมประชุม ทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 13 จ.สุรินทร์ ดังนี้
  • มีผู้แจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุม 42 ราย
  • มีผู้แจ้งความจำนงไปดูงานจังหวัดสุรินทร์ 9 ราย
  • มีผู้แจ้งความจำนงไปดูงานกัมพูชาจำนวน 10 ราย
  • มีผลงานวิจัยนำเสนอภาคบรรยายจำนวน 21 เรื่อง
  • มีผลงานวิจัยที่นำเสนอภาคโปสเตอร์จำนวน 16 เรื่อง
ท่านใดที่ยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วม การประชุม รีบตัดสินใจด่วนครับ
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

21 มีนาคม 2559

นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปรับปรุง พรบ. คุ้มครองพีนธุ์พืช พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่กรมวิชาการเกษตร อถิปรายกันยาว คงต้องประชุมกันอีก


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

26 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ทุกท่าน

ขณะนี้ สมาคมฯ ได้จัดพิมพ์ รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชครั้งที่ 12 จ.ลำปาง เสร็จแล้ว เนื่องจากว่า ขนาดเล่มค่อนข้างหนา โดยมีจำนวนหน้าทั้งหมดประมาณ 450 หน้า และเพื่อเป็นการประหยัดค่าส่ง สมาคมฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อใดที่ท่านได้เดินทางมา กทม หรือมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้ท่านได้แวะมารับหนังสือได้ที่สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ในกรณีเร่งด่วน และท่านไม่สามารถลงมารับรายงานด้วยตนเองได้ ขอได้แจ้งที่อยู่เพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิตUPDATE ข่าวสมาคมฯ

17 กุมภาพันธ์ 2559

จากการที่ สมาคมฯ ร่วมกับ สาขาพืช ได้จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง มิติใหม่ของเมล็ดพันธุ์พืช ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศของโลก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เวลา 14.00 - 17.00 น นั้น สามารถ สรุปเนื้อหาที่ได้จากการเสวนาโต๊ะกลม ดังนี้ |สรุปเนื้อหาที่ได้จากการเสวนาโต๊ะกลม |

ภาพกิจกรรม


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

1 กุมภาพันธ์ 2559

สมาคมฯ มีข่าวประชาสัมพันธ์ ให้กับสมาชิก และผู้สนใจ ได้ทราบว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้กำหนดจัดการเสวนา เรื่อง ธุรกิจดาวเรืองตัดดอกในประเทศไทย ขึ้นในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ อาคารสาขาพืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาพืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 053 - 873662UPDATE ข่าวสมาคมฯ

22 มกราคม 2559

สมาคมฯ มีประกาศแจ้งให้ กรรมการ สมาชิกฯ และผู้สนใจเพื่อทราบ 2 เรื่อง คือ
  • 1. สมาคมฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1-2559 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


  • 2. สมาคมฯ ร่วมกับ สาขาพืช จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง มิติใหม่ของเมล็ดพันธุ์พืช ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศของโลก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เวลา 14.00 - 17.00 น
จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่าน สมาชิกทุกท่าน และผู้สนใจ เข้าร่วม สัมมนาในวันเวลาดังกล่าว


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

11 มกราคม 2559

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง Agricultural Research Organization และ Ben-Gurion University of the Negev ประเทศอิสราเอล กำหนดจัดการสัมมนาและการอบรมดังนี้
  • 1. การสัมมนาเรื่อง Technologies for Agriculture in Dryland: Case Study from Israel ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ อาคารไปโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)


  • 2. การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Drip Fertigation: Melon Model วันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จ.ลำปาง (ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป 6,500 บาท นักศึกษา 5,500 บาท)
สนใจกรุณาติดต่อ Technical Training Unit, BIOTEC, E-mail:TrainingUnit@biotec.or.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

8 มกราคม 2559

คุณเอนก ลิ่มศรีวิไลKU 28นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมันซึ่งได้รับพระราชทานปรืญญาดุษฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืชจากมก.เมื่อเดือนตุลาตม 2558 มอบเงินสนับสนุนกืจกรรมของสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมรับมอบด้วยความขอบคุณ


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

25 ธันวาคม 2558

สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาพันธ์เกษตร ปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืนแห่งชาติ ได้จัดงานแถลงข่าวสรุปผล จากการประชุมสัมมนาเรื่อง พืชจีเอ็ม กับ พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ KU Home พร้อมทั้งได้จัดทำแถลงการณ์ เรื่อง สนับสนุนการบังคับใช้ พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ และเกษตรกรควรมีสิทธิ ในการเลือกใช้พืชจีเอ็ม ร่วมกับการเกษตรวิธีอื่น |คำแถลงการณ์|


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com