สอบถามความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา

Hanoi-Nanning-Hanoi (ประมาณ 20,000 บาท) เดือน พฤศจิกายน 2554
Hanoi-Nanning-Hanoi (ประมาณ 20,000 บาท) เดือน ธันวาคม 2554
Tokyo-Kyoto-Ozaka (ประมาณ 65,000 บาท) เดือน กรกฏาคม 2554
Tokyo-Kyoto-Ozaka (ประมาณ 65,000 บาท) เดือน สิงหาคม 2554


 

Volume 18, January-March 2554
อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 
การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ
ครั้งที่ 8
 
การบรรยายพิเศษ
 
กลยุทธการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศไทย
 
สถานภาพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์ของประเทศไทย
 
ระบบการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว
 
การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์เพื่อการส่งออกของประเทศไทย
 
การผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์
 
ผลงานวิจัยภาคบรรยาย
 
คุณภาพทางกายภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงหลวงปลูกโดยเกษตรกร ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ฤดูการปลูก 2553/2554 (Physical quality of red kidney bean (Phaseolus vulgaris L.) seed grown by farmer at Mae Poon Luang Royal Project Development Center Cropping Season 2010/2011)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
ความเป็นไปได้ของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบในสภาพดินลูกรัง (Possibility of Lablab Bean (Lablab purpureus L.) Seed Production on Lateritic Soil Condition)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
การพัฒนาสีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูพันธุ์บุตรสี (The Development of Fruit Color on Seed Quality of Chili cv. Butsi)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
ผลของสภาวะแล้งต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่อินทรีย์ (Effects of Drought Condition on Growth and yield of Organic Upland Rice Seed)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
ผลของสารเคลือบที่มีต่อคุณลักษณะของการเคลือบและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด (Effect of coating substance on coating characterization and quality of corn seed)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
การพอกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ที่มีขนาดเล็กด้วยธาตุอาหารพืช ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้า (Seed pelleting with plant nutrient on seed quality and seedling growth of small seed size of maize)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
ผลของการใช้ปุ๋ยอะมิโนคีเลตทางใบ ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม (Influences of amino acid chelate foliar fertilizer on growth and seed quality of hybrid tomato seeds)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
ระยะสุกแก่ทางสรีระและผลของการทำ seed priming ต่อความสามารถในการงอกของเมล็ดถั่วเหลืองฝักสด (Physiological Maturity and Effect of Seed Priming on Germination Ability of Vegetable Soybean [Glycine max (L) Merril])
(เรื่องเต็ม)(เรื่องเต็ม)
 
การลดความชื้นในเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวโพดโดยการใช้เทคนิคการแผ่ความร้อนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Rice and Maize Seed Drying by Using Radiation Heat Transfer Technique with Electromagnetic Field)
(เรื่องเต็ม)(เรื่องเต็ม)
 
ผลของอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่อินทรีย์ (Effect of Temperatures on Storage of Organic Upland Rice Seed)
(เรื่องเต็ม)(เรื่องเต็ม)
 
ประสิทธิภาพของต้นตอตระกูลมะเขือบางชนิดต่อการเจริญเติบโตและน้ำหนักเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1 (The effectiveness of some solanum rootstocks on growth and seed yield of F1 hybrid tomato seed production)
(เรื่องเต็ม)(เรื่องเต็ม)
 
ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
 
การศึกษาอายุเก็บรักษาของเมล็ดสบู่ดำ (A Study on Seed Storability of Physic Nut (Jatropha curcas L.))
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
ผลของการใช้ความร้อนแห้งและการตัดเปลือกหุ้มเมล็ดต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์บวบหอม (Effect of Dry Heat Treatment and Clipping on Germination of Smooth Loofah Seed)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
ความไวต่อการสำลักน้ำของถั่วเหลืองต่างพันธุ์และผลของการเคลือบน้ำมันสะเดาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (Varietal Difference in Sensitivity to Soaking Injury in Soybean and Effect of Neem Oil Coating on Seed Quality)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
การใช้ยูเรียร่วมกับแป้งมันสำปะหลังเคลือบเมล็ดที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Effect of Urea and Cassava Starch Coated Seed on Quality to the Maize Seed)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
การประเมินความแม่นยำของวิธีการทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง (Assessment on Accuracy of Marigold Seeds Vigor Tests)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
การเปรียบเทียบความเข้มข้นน้ำมันหอมระเหยกานพลูร่วมกับพอลิอะคริลาไมด์ เพื่อควบคุมเชื้อราเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Concentration for Comparison of Clove Essential Oil and Polyacrylamide Coating in Controlling Maize Seed Borne Fungi)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
ประสิทธิภาพของการใช้ Captan ร่วมกับ Metalexyl ในการควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง (Using Efficiency of Captan and Metalexyl to Control Fungi Attached to Marigold Seed)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
การให้ปุ๋ยอะมิโนคีเลตทางใบ ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม (Influences of amino acid chelate foliar fertilizer on growth and seed quality of hybrid cucumber seeds)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
ผลของการกระตุ้นการงอกด้วย PEG6000 ร่วมกับสารเคมีชนิดต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม (The Effects of Seed Priming with PEG6000 Mixed with Different of Chemical Substances on Changing of Hybrid Tomato Seed Quality)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมกับสารเรืองแสงต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม (Effects of Seed Coating by Polymer with Fluorescence Substance on Hybrid Cucumber Seed Quality)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ชนิดแตกต่างกันต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม (Effects of Seed Coating with different polymer on Hybrid Cucumber Seed Quality)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
ผลของสัดส่วนสารพอกและวิธีการพอกต่างกันต่อคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของเมล็ดพอก และการงอกของเมล็ดข้าวโพดหวาน (Effects of pelleting material proportions and different of method on some physical characteristics of pelleted seeds and quality of hybrid sweet corn seed)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
ผลของการใช้สารเคมีในการทำ seed primingที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม 2 ชนิด (Effects of using different chemicals in seed priming toward the quality change of two types of hybrid tomato seeds)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
ผลของวิธีการให้ความชื้น และอุณหภูมิที่แตกต่างกันในการทำ seed priming ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม (Effects of moisture application and different temperature level by seed priming method on changing of quality of hybrid tomato seeds)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความงอกและการรั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลท์จากเมล็ดพริกหวาน ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดโดยวิธี priming (The study of germination changes and electrolytes leaked from priming process of sweet pepper seeds)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
ผลของการคลุกสารไทอะมีโทแซมและอิมิดาคลอพริดที่มีต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าว (Effect of Thiamethoxam and Imidacloprid Seed Treatment on Germination and Vigor of Rice (Oryza sativa L.) Seed)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์แตงกวา และแตงโม โดยใช้เทคนิค IEF ร่วมกับ Grow-out test (Examination of cucumber and watermelon purity by IEF technique with Grow-out test)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
การศึกษาและพัฒนาการวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงเมล็ดพันธุ์ตระกูลกะหล่ำโดยวิธีการวัดการรั่วไหลของสาร Sinapine (Study and Developing method of seed vigor determination in Brassica seed utilizing Sinapin Leakage)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
ผลของระยะเวลาการแช่น้ำก่อนการเพาะเมล็ดต่อความงอกและการเจริญของต้นกล้ากันเกรา (Effect of time in water pre-sowing treatment on seed germination and seedling growth of Fragraea fragrans Roxb.)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์งาที่มีผลมาจากพันธุ์และอายุเก็บเกี่ยว (Yield and Seed Quality of Sesame as Affected by Varieties and Harvesting Times)
(บทดัดย่อ)(เรื่องเต็ม)
 
สรุปผลจากการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8
 
สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นจากการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 8
     
 
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com